top of page
Search
  • Writer's pictureเอื้อมศรี

'เข้าพรรษาทำอะไรบ้าง"

วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี เป็นวันเริ่มต้นการจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์เป็นเวลา 3 เดือนในช่วงฤดูฝน ประเพณีการจำพรรษานี้มีมาช้านานตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยพระภิกษุสงฆ์ต้องจำพรรษาในวัดหรืออาศรมใดแห่งหนึ่งเป็นเวลา 3 เดือน เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรม

วันเข้าพรรษามีความสำคัญทางพระพุทธศาสนาหลายประการ ดังนี้

  • เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้หยุดพักจากการเดินทางเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  • เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้ศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมอย่างเข้มข้น

  • เป็นช่วงเวลาที่พระภิกษุสงฆ์จะได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

  • เป็นช่วงเวลาที่พุทธศาสนิกชนจะได้มีโอกาสทำบุญและประพฤติปฏิบัติธรรม


เข้าพรรษาทำอะไรบ้าง
เข้าพรรษาทำอะไรบ้าง

เมื่อถึงวันเข้าพรรษา พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตร ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน โดยมักจะจัดเครื่องสักการะเช่น ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องใช้ เช่น สบู่ ยาสีฟัน เป็นต้น มาถวายพระภิกษุ สามเณร หรือมีการช่วยพระทำความสะอาดเสนาสนะ ซ่อมแซมกุฏิวิหารและอื่นๆ โดยนิยมไปร่วมทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ ฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีลกันที่วัด บางคนอาจตั้งใจงดเว้นอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ เช่น งดเสพสุรา งดฆ่าสัตว์ เป็นต้น 'เข้าพรรษาทำอะไรบ้าง" ซึ่งพอสรุปกิจที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติในพรรษากาลได้ดังนี้

  • ร่วมกิจกรรมทำเทียนพรรษาหรือหลอดไฟถวายแก่พระสงฆ์

  • ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่ภิกษุสามเณร

  • ร่วมทำบุญ ตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา รักษาอุโบสถศีล ตลอดพรรษากาล

  • อธิษฐานตั้งใจทำความดี หรืองดการทำชั่วอย่างหนึ่งอย่างใด เช่น งดเว้นอบายมุขต่าง ๆ เป็นต้น

10 views0 comments

Commentaires


bottom of page